Cập nhật thêm nội dung cho thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia với các thủ tục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được tích hợp.

Cụ thể, bổ sung thêm trường hợp phải có giấy phép nhập khẩu phân bón gồm: phân bón tạm nhập, tái xuất hoặc phân bón quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam; phân bón gửi kho ngoại quan; phân bón nhập khẩu vào khu chế xuất; bỏ trường hợp cấp phép đối với trường hợp phân bón nhập khẩu để sản xuất phân bón xuất khẩu.

Nội dung cập nhật thứ hai là: sửa đổi form mẫu biểu của đơn đăng ký nhập khẩu phân bón, tờ khai kỹ thuật, giấy phép nhập khẩu phân bón.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia cho thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón” để cập nhật một số nội dung theo quy định tại Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 và Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

Cập nhật đến ngày 15/10/2022, đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia./.