Kế hoạch nêu rõ, UBND thành phố sẽ triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, các cấp, các ngành thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục kiểm tra, rà soát, kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản, các quy định liên quan đến các cấp, các ngành và lĩnh vực, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, góp phần phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

UBND thành phố sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phải được cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ thành phố tới cơ sở tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao. Bảo đảm 100% các nguồn tin về tội phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiếp nhận, xử lý, giải quyết; 100% người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được bảo vệ, không bị trả thù, trù dập.

UBND thành phố sẽ tiếp tục đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thanh tra nhân dân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhân dân trong việc tiếp nhận thông tin, phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng để kịp thời xem xét, giải quyết theo quy định./.

Theo Hanoimoi.com.vn