Hỏi: Công ty chúng tôi dùng hóa đơn theo Nghị định 132 và Thông tư 78 thì ngày lập và ngày ký hóa đơn khác nhau, nhưng ngày ký và ngày cấp mã số thuế cùng ngày thì công ty có bị vi phạm gì không, nếu vi phạm thì vi phạm theo thông tư nghị định và điều khoản nào. Theo hướng dẫn, công ty hiểu ngày khai thuế là ngày lập. Đơn vị bán khai thuế là ngày lập, công ty muốn hỏi người mua khai thuế và hạch toán theo ngày lập hay ngày ký.

Trả lời: Theo doanh nghiệp trình bày, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế, hệ thống cơ quan thuế sẽ cấp mã cho hóa đơn của doanh nghiệp khi hóa đơn có đầy đủ các thông tin (kể cả trường hợp ngày lập và ngày ký hóa đơn khác nhau). Đối với người mua, kể từ thời điểm nhận được HĐĐT có mã của cơ quan thuế do người bán gửi thì người mua thực hiện kê khai thuế và hạch toán kế toán.

Hỏi: Hoá đơn xuất theo Thông tư 32 bị sai tên hàng hoá. Chuyển sang Thông tư 78 thì điều chỉnh như thế nào?

Trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78: Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập HĐĐT mới (HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. HĐĐT thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

Người bán ký số trên HĐĐT mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng HĐĐT không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho HĐĐT thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế).