Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của LAS đạt 2.801 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2020.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 79 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 67 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2020.

Supe Phốt phát Lâm Thao (LAS): Tỷ lệ dự phòng khó đòi tăng
Supe Phốt phát Lâm Thao (LAS): Tỷ lệ dự phòng khó đòi tăng
TIS: Nợ ngắn hạn khó đòi tăng mạnh, lên gần 350 tỷ đồng cuối năm Vinachem bán đấu giá hơn 21 triệu cổ phiếu LAS TNC: Dự phòng khó đòi chiếm gần 40% các khoản phải thu ngắn hạn

Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao hiện có vốn chủ sở hữu 1.332 tỷ đồng, nợ phải trả là 963 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn là 1.960 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 335 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho của công ty tại thời điểm cuối năm 2021 là 977 tỷ đồng, tăng 67% so với cách đó 1 năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn cuối năm 2021 là 580 tỷ đồng, giảm khá mạnh so với 788 tỷ đồng cuối năm 2020. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ 800 tỷ đồng cuối năm 2020 xuống còn 592 tỷ đồng cuối năm 2021.

Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi giảm từ 31,7 tỷ đồng cuối năm 2020 xuống còn 30,5 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Mặc dù dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn giảm về giá trị tuyệt đối, nhưng mức giảm chậm hơn khá nhiều so với tổng các khoản phải thu ngắn hạn, nên tính về tỷ lệ thì các khoản phải thu ngắn hạn phải trích dự phòng/các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng bị tăng lên khá cao so với năm trước.

Tỷ lệ này cụ thể ghi nhận tại ngày 31/12/2021 là 5,15%, trong khi tỷ lệ của 1 năm trước chỉ khoảng dưới 4%.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2021 âm 52,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 936 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 405 tỷ đồng, cùng kỳ âm hơn 36 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 403 tỷ đồng, cùng kỳ âm 890 tỷ đồng./.