Tính đến cuối năm 2021, TIS có tổng tài sản 10.328 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 2.171 tỷ đồng.

Hàng tồn kho là tài sản có giá trị lớn nhất trong nhóm tài sản ngắn hạn với số dư tại ngày 31/12/2021 là 1.434 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với thời điểm đầu năm.

Thép Thái Nguyên (TIS): Nợ ngắn hạn lớn gấp hơn 2 lần tài sản ngắn hạn
TIS: Nợ ngắn hạn ngắn hạn khó đòi tăng mạnh năm 2021, đạt gần 350 tỷ đồng cuối năm
HHV - Nợ ngắn hạn là các nguồn vốn tài trợ cho tài sản dài hạn Nợ phải trả tăng gấp hơn 2 lần vốn, DPG muốn đổi tên thành tập đoàn PV Oil: Hơn 800 tỷ đồng phải thu khó đòi ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn có giá trị là 980 tỷ đồng. Dự phòng các khoản phải thu dù đã ở mức khá cao là 246 tỷ đồng hồi đầu năm, nhưng tiếp tục tăng trong năm 2021 lên 348 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả có giá trị là 8.279 tỷ đồng, lớn gấp 4 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, riêng nợ ngắn hạn là 6.021 tỷ đồng, lớn gấp 2,2 lần so với tài sản ngắn hạn của công ty.

Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là khoản nợ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ ngắn hạn với giá trị cuối năm 2021 là 2.533 tỷ đồng, tiếp đó là các khoản chi phí phải trả ngắn hạn với 1.612 tỷ đồng, các khoản phải trả người bán ngắn hạn là 1.232 tỷ đồng…

Nợ dài hạn có giá trị 2.258 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu với 1.790 tỷ đồng.

Liên quan đến các khoản phải thu, Tisco thời gian qua đã vướng vào một số vụ kiện với một số đối tác. Đó là các vụ kiện đối với Công ty TNHH Lưỡng Thổ, Công ty TNHH Hồng Trang, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nam, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Hồng.

Về kinh doanh, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tisco năm 2021 đạt 12.858 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 123 tỷ đồng.