Chính sách hoàn thuế nhập khẩu khi tái xuất nguyên liệu
PGS, TS Lê Xuân Trường - Trưởng khoa

Thuế - Hải quan (Học viện Tài chính)

Trả lời: Theo tiết a, khoản 1, Điều 34, Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế Xuất nhập khẩu đã được sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP thì “Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm: a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan”. Mấu chốt của vấn đề xác định đối tượng được hoàn ở đây là trước đó hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài. Đối với trường hợp của quý công ty thì trước khi tái xuất vào khu phi thuế quan hàng hóa được nhập khẩu tại chỗ. Do vậy, trường hợp này không thuộc đối tượng áp dụng điểm a khoản 1, Điều 34, Nghị định 134/2016/NĐ-CP, không thuộc diện được hoàn thuế nhập khẩu.