Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ, UBCKNN đề nghị công ty báo cáo về việc đáp ứng hay không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán trước ngày 20/2/2021.

Đồng thời, thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, nếu công ty vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

UBCKNN cũng đề nghị các công ty nêu trên nộp hồ sơ hủy đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại Điều 39 Luật Chứng khoán và khoản 6 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, nếu công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

“UBCKNN đề nghị công ty tuân thủ quy định về quản trị công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo UBCKNN, công bố thông tin và niêm yết/đăng ký giao dịch theo quy định” – công văn của UBCKNN nêu rõ./.

Duy Thái