Hỏi: Các loại dịch vụ hiện tại của doanh nghiệp trong nước cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX) hoặc ngược lại được áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% vẫn còn mơ hồ và chưa cụ thể. Ngoài ra, trường hợp không được áp dụng thuế GTGT 0% thì cơ chế sử dụng hóa đơn GTGT đối với DNCX cũng chưa rõ ràng. Rất mong cơ quan thuế giải đáp.

Trả lời: Căn cứ quy định tại Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định về thuế suất thuế GTGT 0% như sau:

“Điều 8: Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT quy định tại Điều 5 của luật này khi xuất khẩu… Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ”.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định về thuế suất như sau: Thuế suất thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật Thuế GTGT và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.

“1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu…

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Đối với dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, hoặc ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, tiêu dùng trong khu phi thuế quan…”.

Căn cứ quy định nêu trên: Dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% . Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Một số trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nước ngoài không áp dụng thuế suất thuế GTGT quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015).