Giải đáp vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho hay, theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa là người thông báo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế cho cơ quan hải quan.

Theo Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của đối tượng ưu đãi đầu tư thuộc trường hợp phải thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế.

Theo đó, điểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định cụ thể: Tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh; chủ cơ sở đóng tàu; tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí) sau đây gọi chung là chủ dự án, là người thông báo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế cho cơ quan hải quan.

Cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục sẽ thực hiện đối chiếu hồ sơ thông báo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế, thực tế hoạt động của doanh nghiệp và các quy định hiện hành để xem xét xác định đối tượng thông báo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế theo đúng quy định./.