từ thiện

Chi phí cho hoạt động vận động, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện do cá nhân đứng ra vận động tự chi trả. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Trong đó có quy định về nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện.

Theo đó, kinh phí thực hiện nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp phát sinh chi phí lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Không sử dụng nguồn tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện tiếp nhận được để chi trả các khoản chi phát sinh của cơ quan, đơn vị trong quá trình vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện.

Các quy định trên áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị, còn đối với các cá nhân cũng vậy. Chi phí cho hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện do cá nhân đứng ra vận động tự chi trả. Chỉ trong trường hợp được các tổ chức, cá nhân đóng góp đồng ý thì được chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, nhưng phải tổng hợp và công khai khoản chi phí này.

Cá nhân tổng hợp đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện theo đối tượng, địa bàn được hỗ trợ, bao gồm những khoản tiếp nhận có điều kiện, địa chỉ cụ thể (nếu có) và thực hiện công khai trên các phương tiện truyền thông./.

Minh Anh