Khủng hoảng nước ảnh hưởng đến gần một nửa dân số thế giới