Năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục mới 48,6 tỷ USD