Theo quy định tại Thông tư, thông tin cần thu thập về tài sản thẩm định giá gồm: Thông tin về các đặc điểm pháp lý, kinh tế - kỹ thuật, thông tin về thị trường và các thông tin khác liên quan đến tài sản thẩm định giá.

Trường hợp tài sản thẩm định giá là quyền tài sản, tài sản hình thành trong tương lai, cần thu thập thông tin về việc xác lập sở hữu và hình thành các tài sản này, về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có) của các cơ quan có thẩm quyền theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Chuẩn mực thẩm định giá về thu thập thông tin tài sản thẩm định giá
Thông tư quy định các nguồn thông tin thu thập về tài sản thẩm định giá.

Thông tư quy định các nguồn thông tin thu thập về tài sản thẩm định giá bao gồm: Thông tin do tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định giá cung cấp thể hiện đặc điểm pháp lý (như quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền khai thác, quyền quản lý và các quyền khác liên quan đến tài sản), đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (bao gồm quá trình sử dụng, vận hành, khai thác, sửa chữa và nâng cấp tài sản) và các thông tin khác liên quan đến tài sản thẩm định giá (nếu có). Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định giá chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin này.

Ngoài ra, nguồn thông tin thu thập về tài sản thẩm định giá từ: Thông tin từ kết quả khảo sát hiện trạng tài sản thẩm định giá; Thông tin từ các chuyên gia, các tổ chức giám định, tư vấn thiết kế, kỹ thuật và các tổ chức, cá nhân khác có kiến thức và kinh nghiệm hiểu biết về tài sản thẩm định giá (nếu có); thông tin từ kết quả khảo sát, thu thập thông tin về thị trường và các chủ thể tham gia thị trường của tài sản thẩm định giá; thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Các nguồn thông tin khác (nếu có).

Nội dung về phân tích thông tin phải được thể hiện trong Báo cáo thẩm định giá. Trong quá trình phân tích thông tin, có thể đưa ra những giả thiết, giả thiết đặc biệt; nội dung về giả thiết, giả thiết đặc biệt thực hiện theo các quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về phạm vi công việc.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024./.