Bộ Tài chính đang tập trung các ý kiến đóng góp mang lại tính khả thi cao cho Nghị định sửa đổi. Ảnh: Cục Công sản

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí – Trưởng ban soạn thảo nghị định chủ trì, với sự có mặt của trên 50 đại biểu đến từ Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương có liên quan.

Khuyến khích XHH là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm phát huy tiền năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội cùng tham gia chăm lo phát triển các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường,... để người dân được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ với số lượng và chất lượng ngày càng tốt hơn.

Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản thể hiện chủ trương khuyến khích xã hội hóa ở nhiều lĩnh vực (Nghị định số 53 và Nghị định 69)...

Tuy nhiên, sau hơn 7 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ chế, chính sách hiện thời đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và tiếp tục hoàn chỉnh để đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong thời gian tới.

Hội thảo lần này tập trung xin ý kiến các đại biểu một số nội dung như: điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai; chế độ ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp tư nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau đó chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án XHH; về chế độ miễn giảm thu tiền sử dụng đất; về kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, ....

Các văn bản cụ thể hóa chủ trương khuyến khích xã hội hóa của Chính phủ:

Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh XHH các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao.

Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích XHH đối với các lĩnh vực trên.

Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện XHH trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1466.

Vân Hà