Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, UBND tỉnh Thanh Hoá được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến 31/12/2013, đối với số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2012 là 30 tỷ đồng tỉnh đã phân bổ cho dự án xử lý sạt lở, và hoàn thiện mặt cắt tuyến đê Tả sông Chu.

Việc cấp phát, thanh toán, kiểm soát chi, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và được quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2013. Bộ Tài chính thông báo để UBND tỉnh Thanh Hoá biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức, thực hiện./.

Nhật Giang