Việc nâng cấp này nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai quyết toán thuế năm 2014 cho các sắc thuế: TNDN, TNCN, thuế Nhà thầu nước ngoài, Tài nguyên, Phí bảo vệ môi trường, Thủy điện, Dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và hướng dẫn thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc, theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng thực hiện triển khai các chính sách, nghiệp vụ thuế mới đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 tại các phiên bản ứng dụng nêu trên.

Theo đó, nội dung nâng cấp phần mềm ứng dụng HTKK, iHTKK như sau:

Nâng cấp và bổ sung mới các chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế, theo Thông tư 156, Thông tư 151. Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 119.

Một số nội dung nâng cấp khác như: Bổ sung mới chức năng kê khai Tờ khai phí, lệ phí (mẫu số 01/PHLP) trên ứng dụng HTKK, theo Thông tư 156; hỗ trợ kết xuất dữ liệu các tờ khai thuế ra file định dạng xml phục vụ gửi tờ khai qua mạng…

Ngoài ra, khi cài đặt phần mềm HTKK 3.3.0, người sử dụng không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 3.1.7 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt phiên bản 3.1.7./.

Đức Minh