Đợt phát hành ra công chúng này có tổng giá trị tối đa là 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản.

Mục đích phát hành là nhằm tăng cường năng lực tài chính cho doanh nghiệp, cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Doanh nghiệp sẽ dùng 265 tỷ đồng huy động được từ đợt phát hành để cơ cấu các khoản nợ của tổ chức phát hành, cụ thể là thanh toán gốc vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Ngoài ra, số tiền 235 tỷ đồng được công ty dự định đầu tư cho các công trình, dự án của doanh nghiệp.

Trong đó, 100 tỷ đồng đầu tư dự án xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT với Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

Số tiền còn lại 135 tỷ đồng dự kiến được công ty hợp tác đầu tư dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, gốc được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn, lãi được thanh toán 1 lần vào ngày kết thúc kỳ tính lãi. Các nghĩa vụ thanh toán đối với trái phiếu sẽ có thứ tự ít nhất ngang bằng với tất cả các khoản nợ không có bảo đảm của tổ chức phát hành.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ CII 6 tháng đầu năm 2021, công ty có nợ phải trả 12.894 tỷ đồng, gấp gần 4,5 lần so với vốn chủ sở hữu 2.882 tỷ đồng.

Tại thời điểm giữa năm 2021, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty là 5.642 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 6.879 tỷ đồng./.

Chí Tín