Giai đoạn 2021-2030, Hà Nội chủ trương đầu tư xây dựng  1-2 khu nhà ở xã hội
Giai đoạn 2021-2030, Hà Nội chủ trương đầu tư xây dựng 1-2 khu nhà ở xã hội. Ảnh: TL

UBND thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện thông báo của Thành ủy Hà Nội (năm 2016) và thông báo của Văn phòng Chính phủ (năm 2017), UBND thành phố đã có văn bản giao các nhà đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch 5 khu nhà ở xã hội tập trung, với tổng quy mô khoảng 272,45 ha đất.

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 2 khu được phê duyệt quy hoạch chi tiết là khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Tiên Dương và khu nhà ở xã hội thành phố kết nối xanh - Green Link City tại xã Tiên Dương (huyện Đông Anh); 3 khu còn lại là khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm); khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) và khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Đại Mạch (huyện Đông Anh) đang nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

UBND TP. Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các khu nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn thành phố. Theo đó, việc đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) hiện nay phù hợp với quy định hiện hành (Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội), báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thực hiện và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu.

Trong khi chờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian dự kiến từ lúc lập, thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, công bố danh mục kêu gọi nhà đầu tư đến khi tổ chức đấu thầu lựa chọn được nhà đầu tư tương đối dài.

Do đó, UBND TP. Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2030, Hà Nội chủ trương đầu tư xây dựng 1 - 2 khu nhà ở xã hội tập trung và chuẩn bị đầu tư đối với các khu còn lại. Trường hợp công tác chuẩn bị đầu tư 3 khu còn lại thuận lợi, hoàn thành sớm, Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh mục tiêu triển khai từ 2 lên 5 khu nhà ở xã hội tập trung.

UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo quy hoạch chi tiết 2 khu nhà ở xã hội tập trung đã được phê duyệt theo hướng tập trung tối đa cho phát triển nhà ở xã hội và xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức triển khai bảo đảm theo đúng quy định. Đồng thời, chính quyền thành phố cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, rà soát, đề xuất đầu tư thêm các khu nhà ở xã hội tập trung để đầu tư xây dựng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu lớn về nhà ở xã hội của thành phố...

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch Thủ đô

UBND TP. Hà Nội vừa có Công văn số 2476/UBND-KTTH chỉ đạo về nguồn vốn và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2011 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch Thủ đô). Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, tại Thông báo số 332/TB-VP ngày 21/7/2022 về việc bố trí nguồn vốn từ nguồn chi thường xuyên theo quy định tại Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội để triển khai thực hiện Quy hoạch Thủ đô. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương tổng hợp, báo cáo thẩm định dự toán chi phí lập Quy hoạch Thủ đô, báo cáo UBND thành phố và Hội đồng thẩm định.