Hà Nội dành 27,9 tỷ đồng cho kỳ thi lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Phúc Nguyên

Cụ thể, nghị quyết quy định 4 nội dung gồm: nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của TP. Hà Nội; nội dung chi, mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của TP Hà Nội; mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lĩnh vực thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng; mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn TP. Hà Nội, giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, đối tượng áp dụng nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của TP. Hà Nội là các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của TP. Hà Nội. Dự kiến, tổng kinh phí là 27,9 tỷ đồng/năm từ ngân sách thành phố.

HĐND TP. Hà Nội đã quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Thành phố cũng dự kiến kinh phí hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2022-2025 là khoảng 181,966 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng áp mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của TP. Hà Nội. Cơ sở để chi, do việc lựa chọn sách giáo khoa là công việc mới đòi hỏi thành viên hội đồng phải đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo tiêu chí lựa chọn cho phù hợp với quy định mới.

Tuy nhiên, do mức độ, tính chất công việc lựa chọn sách giáo khoa đơn giản hơn so với công việc thẩm định sách giáo khoa và lựa chọn trên cơ sở danh mục sách giáo khoa đã được hội đồng thẩm định, vì vậy, đề xuất mức chi đối với hội đồng lựa chọn sách giáo khoa bằng 50% mức chi tối đa quy định tại Thông tư số 29/2021/TT-BTC ngày 28/4/2021 của Bộ Tài chính.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp thành phố. Dự kiến, kinh phí chi cho hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của TP.Hà Nội mỗi năm khoảng 1,368 tỷ đồng.

Khen thưởng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao quần chúng

HĐND TP. Hà Nội cũng áp mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng. Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; dự kiến tổng kinh phí thực hiện năm 2022 là 8,3 tỷ đồng.