bao hiem

Ảnh: T.L minh họa

Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.969 tỷ đồng

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9 năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.969 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5,7% (so với cùng kỳ năm 2019); bồi thường 13.996 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 34% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 12.105 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30% trong tổng doanh thu toàn thị trường, bồi thường 5.755 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 48%. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 3.338 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,15 %, tăng trưởng 21%, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 9.092 tỷ đồng, tăng trưởng 1%, chiếm tỷ trọng 22%, bồi thường 5.174 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 12.709 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31%, tăng trưởng 3%, bồi thường 3.781 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 5.621 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14%, tăng trưởng 9%, bồi thường 1.354 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 4.804 tỷ đồng chiếm tỷ trọng khoảng 12%, tăng trưởng 21%, bồi thường 1.278 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 27% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 3.596 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 9%, bồi thường 662 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.208 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3%, bồi thường 616 tỷ đồng.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.680 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, giảm 12%, bồi thường 401 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.599 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 4%, bồi thường 735 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 807 tỷ đồng, tăng trưởng 2%; bảo hiểm hàng không đạt 429 tỷ đồng, giảm 13%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 636 tỷ đồng, tăng trưởng 20%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh đạt 194 tỷ đồng, tăng trưởng 30%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 29 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh đạt 24 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 89.914 tỷ đồng

Đến hết tháng 9/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 2.194.800 hợp đồng, tăng 13,5%. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 56,1%, tăng 20%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 5,6%, tăng 11,5%; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 27,3%, tăng 13,8%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 8%, giảm 23%. Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 3%, tăng 51,3%. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 11.123.468 hợp đồng, tăng 14%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường của khối nhân thọ đạt 89.914 tỷ đồng, tăng 21,2%. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,7%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 7,3%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,4%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 26,7%.

Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 1,92%; trong đó: sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 1%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,05%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,002%. Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 9/2020 tăng 17% đạt 28.153 tỷ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 9 tháng đầu năm 2020 cho các sản phẩm bảo hiểm là 18.126 tỷ đồng./.

HHBH