Số cổ phần chào bán dự kiến là 49,2 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 492 tỷ đồng.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, vốn điều lệ của công ty sau đợt phát hành theo đó dự kiến sẽ tăng lên mức gần 1.969 tỷ đồng.

Đợt phát hành thực hiện trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ phát hành là 3:1, tương ứng cổ đông nắm giữ 3 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, TSC sẽ dùng hơn 160 tỷ đồng để tăng vốn cho công ty con là F.I.T Consumer; 332 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Trong phần dành cho bổ sung vốn lưu động, công ty dự kiến dùng 100 tỷ đồng để trả nợ vay ngắn hạn, còn lại dùng để tăng quy mô hoạt động thương mại kinh doanh nông sản.

Theo kết quả kinh doanh của TSC, công ty đạt 247 tỷ đồng doanh thu thuần nửa đầu năm 2021, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 123,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với kết quả hơn 9 tỷ đồng cùng kỳ. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2021 âm gần 67 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn và tài sản, công ty có nợ phải trả hơn 224 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 2.001 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tại thời điểm giữa năm là hơn 912 tỷ đồng, tài sản dài hạn là gần 1.333 tỷ đồng./.

Chí Tín