Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 97/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước (NQNN) của ngân sách nhà nước (NSNN).

Kho bạc Khánh Hòa chi trả trên 180 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19
Công chức KBNN Khánh Hòa thực hiện kiểm soát các giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Ảnh minh họa: KBNN Khánh Hòa

Chi phí sử dụng NQNN được tính theo tháng

Về chi phí sử dụng NQNN, Thông tư số 97/TT-BTC quy định, ngân sách trung ương khi tạm ứng, vay NQNN và ngân sách cấp tỉnh khi tạm ứng NQNN có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng NQNN cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày 10 của tháng liền kề sau tháng phải thanh toán).

Riêng khoản chi phí sử dụng NQNN của tháng đến hạn hoàn trả khoản tạm ứng, vay NQNN được thanh toán cho KBNN cùng thời điểm khi hoàn trả khoản tạm ứng, vay NQNN. Trong đó, số dư nợ tạm ứng, vay NQNN thực tế được xác định tại thời điểm cuối mỗi ngày trong thời hạn tính chi phí sử dụng NQNN.

Thời hạn tính chi phí sử dụng NQNN được tính theo tháng. Cụ thể, chi phí này được tính từ ngày rút vốn đối với kỳ tính khoản chi phí sử dụng NQNN đầu tiên hoặc ngày đầu tiên của tháng đối với các kỳ tính khoản chi phí sử dụng NQNN tiếp theo đến hết ngày cuối cùng của tháng hoặc ngày liền kề trước ngày hoàn trả khoản tạm ứng, vay NQNN đối với kỳ tính khoản chi phí sử dụng NQNN cuối cùng.

Số ngày duy trì số dư nợ thực tế (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật) là số ngày mà số dư nợ tạm ứng, vay NQNN thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi trong thời hạn tính chi phí sử dụng NQNN.

Mức chi phí sử dụng NQNN bằng mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong cùng thời kỳ. Trường hợp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quyết định điều chỉnh mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì áp dụng theo mức lãi suất mới kể từ thời điểm mức lãi suất đó có hiệu lực thi hành.

Phải thanh toán phí quá hạn bằng 150% mức chi phí sử dụng NQNN

Về chi phí sử dụng NQNN quá hạn, Thông tư số 97/TT-BTC quy định, trường hợp khoản tạm ứng, vay NQNN của ngân sách trung ương, khoản tạm ứng NQNN của ngân sách cấp tỉnh quá thời hạn hoàn trả, ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng NQNN quá hạn bằng 150% mức chi phí sử dụng NQNN theo quy định nêu trên được áp dụng tại ngày liền kề trước thời hạn tính chi phí sử dụng NQNN quá hạn.

Chi phí sử dụng NQNN quá hạn được thanh toán một lần cho KBNN khi thu hồi khoản tạm ứng, vay quá hạn.

Thời hạn tính chi phí sử dụng NQNN quá hạn được tính từ ngày đến hạn hoàn trả mà khoản tạm ứng, vay NQNN không được hoàn trả đến hết ngày liền kề trước ngày thực trả khoản tạm ứng, vay NQNN quá hạn.

Số ngày duy trì số dư nợ quá hạn thực tế (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật) là số ngày mà số dư nợ tạm ứng, vay NQNN quá hạn thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi trong thời hạn tính chi phí sử dụng NQNN quá hạn quy định tại điểm a khoản này. Mức chi phí sử dụng NQNN là mức lãi suất theo quy định nêu trên được áp dụng tại ngày liền kề trước thời hạn tính chi phí sử dụng NQNN quá hạn.

Thông tư số 97/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022. Dư nợ tạm ứng, vay NQNN của ngân sách nhà nước tính đến ngày 1/1/2022 được áp dụng mức chi phí sử dụng NQNN, chi phí sử dụng NQNN quá hạn (nếu có) theo quy định tại thông tư này kể từ ngày 1/1/2022.

Các khoản tạm ứng, vay NQNN được phê duyệt trước ngày 1/1/2022, nhưng thực hiện rút vốn sau ngày 1/1/2022 được áp dụng mức chi phí sử dụng NQNN, chi phí sử dụng NQNNquá hạn (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 97/TT-BTC.