Trong không khí rạo rực của một mùa Xuân mới, cả nước vừa được hưởng một cái Tết đủ đầy, chúng ta hân hoan đón chào kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam sáng lập và rèn luyện, ra đời vào mùa Xuân năm 1930 với sứ mệnh và lý tưởng cao đẹp – giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc, mang lại tự do, ấm no hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam. Dù trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, Đảng ta vẫn giữ vững ngọn cờ lãnh đạo, một lòng trung hiếu với đất nước và dân tộc, chiến đấu hy sinh vì lợi ích của nhân dân, nhờ đó mà đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Những thắng lợi, những chiến công, những kỳ tích của cách mạng Việt Nam trong lịch sử suốt chặng đường những năm qua đã minh chứng hùng hồn chân lý: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi, mọi chiến công, kỳ tích. Đặc biệt, những năm gần đây, dù gặp nhiều khó khăn do bối cảnh quốc tế hay dịch bệnh hoành hành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng và gặt hái nhiều thành tựu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng và gặt hái nhiều thành tựu tích cực.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng và gặt hái nhiều thành tựu tích cực.

Nhìn lại năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa với những quyết sách đầy tự tin: “Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Năm 2021 đã qua với nhiều vất vả, khó khăn, đặc biệt là khó khăn do dịch Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn được thế giới đánh giá là chống dịch thành công và là một trong số ít quốc gia có tăng trưởng dương. Với năm Nhâm Dần - 2022 vừa đi qua, chúng ta thấy “đầy ắp các sự kiện đáng nhớ - một năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới”, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong bài chúc Tết vào thời khắc giao thừa sang năm mới Quý Mão.

Tổng Bí thư khẳng định: “Trong bối cảnh đặc biệt đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật”.

Những dấu ấn nổi bật được Tổng Bí thư chỉ rõ, đó là: “Chúng ta vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực nội sinh

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại. Phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó có nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Đặc biệt, đã củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, cho chúng ta thêm nhiều bài học quý”.

Năm mới Quý Mão 2023 đã sang, đây là năm được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đảng ta xác định, nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Do đó, để làm trong sạch, vững mạnh hệ thống chính trị, Đảng ta đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực. Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang ngày càng nóng bỏng và đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là cuộc đấu tranh cam go, nhưng cần thiết phải làm, giống như Bác Hồ đã nói “cắt một vài cành sâu mọt để cứu cả cây”.

Trong ngày Xuân mới, cả nước đã ra quân bước vào những ngày đầu làm việc với khí thế mới và sự tự tin sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng và tự hào sẽ thành công, niềm tự hào, tin tưởng vào truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, vào Đảng ta vĩ đại!

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được ra mắt vào ngày 2/2, ngay trước ngày kỷ niệm tròn 93 năm thành lập Đảng. Cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản.

Cuốn sách hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện hiệu quả công tác này.

Sách khoảng 600 trang với gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại. Thông qua nội dung sách, bạn đọc có được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi lớn, bao trùm được đặt ra ngay từ đầu bài viết tổng quan của Tổng Bí thư: Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực và những tác hại của nó; hiểu rõ quá trình nhận thức của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những kết quả mà toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội đã đạt được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng; xác định được những việc phải làm và cách làm để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Bên cạnh việc xuất bản sách giấy truyền thống, nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung sách, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng xuất bản bản điện tử cuốn sách, cung cấp cho bạn đọc miễn phí trên trang stbook.vn.