Mô hình nuôi dê  ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Mô hình nuôi dê ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Tỉnh Bến Tre hiện có 157 xã, phường, thị trấn tại 9 huyện, thành phố với 400.496 hộ dân. Theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có 17.060 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,26%; 15.996 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,24%.

Đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo tập trung ở khu vực nông thôn, trong đó có 16.125 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 94,52% so với tổng số hộ nghèo và 16.255 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 95,64% so với tổng số hộ cận nghèo trong tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, Bến Tre đặt phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 3% và đến cuối năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5% theo chuẩn nghèo của từng giai đoạn.

Song song với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo, tỉnh Bến Tre chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về công tác giảm nghèo của tỉnh.

Bên cạnh việc Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo nguồn lực, tỉnh Bến Tre sẽ huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo bền vững; ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thúc đẩy việc huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh cho công tác giảm nghèo…

Trong năm 2022, tổng số vốn huy động cho công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre là 1.218,943 tỷ đồng.

Dự kiến đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn dưới 3%, với 11.015 hộ và 16.036 hộ cận nghèo, tỷ lệ 4%.

Cùng với đó, các chính sách đối với người nghèo, người cận nghèo được ban hành và triển khai kịp thời, hiệu quả, đã tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người nghèo, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tính bền vững trong công tác giảm nghèo đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ giảm hộ nghèo luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra.

Công tác huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo được các địa phương, các đoàn thể tích cực thực hiện. Các hộ nghèo, người nghèo đã nỗ lực khắc phục các khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.