Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị cho phép Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố điều chuyển nguồn kinh phí giữa các dự án hoặc tiểu dự án trong nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm đã được Chính phủ, Bộ Tài chính bố trí kinh phí, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phát huy hiệu quả, hoàn thành tiến độ giải ngân.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 18/01/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 111/2024/QH14 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cấp tỉnh, huyện được điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
Việc điều chỉnh kế hoạch vốn phải bảo đảm không vượt quá tổng mức vốn đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao.

Theo đó, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết đã giải thích “Dự án thành phần” bao gồm: Dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nội dung thành phần, nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, khoản 2 Điều 4 Nghị quyết cũng đã quy định về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước (NSNN), điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN hằng năm.

Cụ thể, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh dự toán NSNN năm 2024 (chi thường xuyên) và dự toán NSNN chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm chi đầu tư, chi thường xuyên) của các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được chuyển sang năm 2024 theo quy định của Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 và Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.

Theo thẩm quyền được phân cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN của các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển sang năm 2024 theo quy định.

Việc điều chỉnh dự toán NSNN từ dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ hoặc không đủ điều kiện để giải ngân kinh phí theo quy định hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp để bổ sung dự toán thực hiện cho các dự án thành phần khác trong cùng Chương trình mục tiêu quốc gia phải bảo đảm không vượt quá tổng dự toán NSNN và không thay đổi cơ cấu chi đầu tư, chi thường xuyên của từng Chương trình mục tiêu quốc gia đã được cấp có thẩm quyền giao.

Nghị quyết cũng nêu rõ, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN hằng năm giữa các dự án đầu tư trong danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong cùng Chương trình mục tiêu quốc gia phải bảo đảm không vượt quá tổng mức vốn đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của từng dự án, tổng mức vốn trong năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia.

Như vậy, theo Bộ Tài chính, nội dung kiến nghị, đề xuất của cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã được quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH14 ngày 18/01/2024 của Quốc hội. Bộ Tài chính đề nghị tỉnh thực hiện đảm bảo theo đúng quy định pháp luật./.