Tại Hội nghị lần này đã đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng toàn ngành Tài chính năm học 2012-2013; Trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn vị; Thảo luận các biện pháp triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2013-2014. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh đánh giá, trong năm học 2012-2013, Cơ quan Bộ Tài chính cũng như các Tổng cục, các trường đã có nhiều cố gắng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức toàn ngành, góp phần hoàn thành nhiệm của của Ngành. Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: mof.gov.vn Về công tác xây dựng chính sách, cơ chế, chương trình hành động về đào tạo, bồi dưỡng đã được chú trọng ưu tiên giải quyết với việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính; Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 2011-2020; Đề án đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài chính đến năm 2015; Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Cơ chế phân cấp trong xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ đã có nhiều đổi mới, tạo chủ động và phát huy vai trò, trách nhiệm của các Tổng cục, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các Tổng cục trong việc đáp ứng các nhu cầu bồi dưỡng công chức trong từng hệ thống. Đồng thời, công tác xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo đã có nhiều cải tiến, tuân thủ tốt các quy trình xây dựng, đánh giá, thẩm định, ban hành, chất lượng bước đầu đã được nâng lên. Đối với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2012-2013 về cơ bản đã hoàn thành và khối lượng công việc tăng lên so với năm học 2011-2012. Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch lãnh đạo đã đảm bảo tiến độ đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cán bộ quy hoạch trong giai đoạn 2011-2015 trên cơ sở kết quả quy hoạch toàn ngành theo Chỉ thị 04 của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Thứ trưởng nhấn mạnh. Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: mof.gov.vn Trước những thành tích đã đạt được của hệ thống giáo dục ngành Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh bày tỏ sự vui mừng và biểu dương những cố gắng của các đơn vị, các cá nhân có liên quan trong việc góp phần đạt được những kết quả nêu trên. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, trong năm học 2013-2014, yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành Tài chính đặt ra hết sức nặng nề đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng phải có những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, kịp thời hơn nữa. Cần có tư duy, nhận thức và hành động mới để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính phát triển cả về lượng và chất. Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh Vì vậy, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng đề nghị hệ thống giáo dục ngành Tài chính tại Hội nghị lần này cần tập trung chú ý thảo luận về cơ chế chính sách, chương trình hành động. “Hiện nay còn vướng mắc gì còn cần phải bổ sung, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn ở cấp Bộ và ở từng tổng cục, đơn vị”, Thứ trưởng gợi ý. Cùng với đó, việc xây dựng các chương trình tài liệu bồi dưỡng ngạch, nhất là ngạch công chức chuyên ngành (Kế toán, thuế, Hải quan, dự trữ) đang thực hiện như thế nào, tiến độ có đáp ứng yêu cầu? Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành chuyên sâu cho công chức, viên chức đã thực hiện như thế nào? Đã theo kịp với yêu cầu chưa? Cách thức tổ chức, nội dung bồi dưỡng có phù hợp không? Mặt khác, hoạt động của trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính với tư cách là cơ sở bồi dưỡng thực hiện trực tiếp các yêu cầu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chung của Bộ đã đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ được giao chưa? Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các tổng cục đã có chuyển biến gì mới từ sau khi Bộ có Quy chế thực hiện phân cấp mạnh hơn cho các Tổng cục? Ngoài ra, việc làm thế nào để thực hiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng toàn ngành năm 2013? Các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng hiện nay? cũng đã được Thứ trưởng nêu ra tại Hội nghị lần này. Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, với những yêu cầu trên, thông qua Hội nghị năm nay, hy vọng những tham luận, thảo luận sôi nổi của các đại biểu tham dự sẽ đi thẳng vào những vấn đề thiết thực, cụ thể, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Đồng thời, mạnh dạn đề xuất, kiến nghị các giải pháp để sau khi kết thúc Hội nghị, mỗi đơn vị, mỗi đại biểu đều có những tư duy, nhận thức và hành động tốt hơn làm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức toàn ngành Tài chính ngày càng phát triển cả về lượng và chất./.

N.A (theo mof.gov.vn)