Thông tư quy định rõ tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính như sau:

Phân loại theo thẩm quyền thành lập: Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Chính phủ; Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều kiện thành lập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính
Ảnh minh họa

Phân loại theo mức độ tự chủ: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; Đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên.

Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau: Không còn chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP; không xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý Nhà nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP; không đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP và cơ quan, đơn vị không có đơn vị sự nghiệp công lập khác phù hợp về chức năng, nhiệm vụ để sáp nhập, hợp nhất.

Ngoài ra, việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính được thực hiện khi không đảm bảo mức độ tự chủ từ 30% trở lên chi thường xuyên hoặc có 30% số lượng người làm việc trở lên được hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này (đối với đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực)...

Bên cạnh đó, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính sẽ phải giải thể nếu không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có) và đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm c, điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

Đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện giải thể sau khi hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các nghĩa vụ khác có liên quan và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2024./.