Theo Nghị quyết mới đây của Hội đồng quản trị TNT, doanh thu mục tiêu năm 2022 dự kiến đặt ra là 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng.

Trước đó năm 2021, TNT đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 641 tỷ đồng. Theo đó, kế hoạch doanh thu của doanh nghiệp đặt ra cho năm 2022 cao gấp hơn 2,3 lần so với kết quả năm 2021.

Dòng tiền âm, phải thu khó đòi tăng, TNT vẫn tham vọng nhân đôi lợi nhuận
Dòng tiền âm, phải thu khó đòi tăng, TNT vẫn tham vọng nhân đôi lợi nhuận
Vinacafe Biên Hòa (VCF): Lợi nhuận sụt giảm nhưng tiền mặt bất ngờ tăng vọt AGM: Lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền kinh doanh âm nặng PHR: Lợi nhuận sụt giảm còn 1/3, dòng tiền kinh doanh âm

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của TNT là 29,7 tỷ đồng, đối chiếu với kế hoạch năm 2022 thì tham vọng của doanh nghiệp này cũng muốn đưa lợi nhuận sau thuế cao gấp tới 2 lần so với thực hiện năm 2021.

Trong diễn biến dòng tiền, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp âm gần 113 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm lớn trong năm qua chủ yếu do công ty thâm hụt dòng tiền trong các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản phải trả.

Trong năm 2021, các khoản phải thu ngắn hạn đã có xu hướng tăng từ 204 tỷ đồng lên 299 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu khó đòi tăng từ mức 20 tỷ đồng lên hơn 34 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty cũng tăng mạnh trong năm, từ 26 tỷ đồng lên trên 62 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của TNT tại thời điểm cuối năm 2021 là 553 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quy mô vốn 268 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Doanh nghiệp có trạng thái nợ khá thấp với quy mô nợ phải tại thời điểm cuối năm 2021 chỉ gần 34 tỷ đồng. Tổng giá trị vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn chỉ chưa tới 700 triệu đồng./.