Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Theo cử tri Đồng Tháp, quy định trên khó thu hút, mời gọi đầu tư phát triển các khu kinh tế cửa khẩu. Trên thực tế, các nhà đầu tư đều chấp nhận không hưởng các chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để không phải hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng mà ngân sách nhà nước thực hiện.

Được miễn tiền sử dụng đất thì phải trả chi phí giải phóng mặt bằng
Trường hợp người sử dụng đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải hoàn trả lại ngân sách chi phí giải phóng mặt bằng. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính cho biết, tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. Đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất và kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng bố trí từ ngân sách nhà nước: Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đất theo pháp luật đầu tư hoặc được giao đất không thu tiền sử dụng đất thì phải hoàn trả ngân sách nhà nước chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định theo quy định tại điểm d khoản này và được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất hoặc được miễn tiền thuê đất trong một số năm hoặc được giảm tiền thuê đất theo pháp luật đầu tư thì phải hoàn trả ngân sách nhà nước chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định theo quy định tại điểm d khoản này và được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được quy đổi ra thời gian hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm được Nhà nước quyết định cho thuê đất.

Như vậy, trường hợp người sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải hoàn trả ngân sách nhà nước chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Nhà đầu tư phải hoàn trả Nhà nước trong trường hợp được ứng vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng

Quy định này là phù hợp về nguyên tắc Nhà nước chỉ ưu đãi miễn, giảm cho người sử dụng đất, người thuê đất số tiền nhà nước thu được từ khu đất, thửa đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Đối với số tiền Nhà nước đã ứng vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng thì nhà đầu tư phải hoàn trả cho Nhà nước; quy định này phù hợp với nguyên tắc hoạt động của quỹ phát triển đất và đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách nhà nước về đất đai.