Theo đó, giá tham chiếu của cổ phiếu TSA trong ngày đầu tiên giao dịch trên sàn UPCoM là 10.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị vốn hóa của cổ phiếu TSA theo giá phiên đầu đăng ký giao dịch ước khoảng 371 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, TSA đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ 10% lên thành 385 tỷ đồng. Các chỉ số doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng tăng lần lượt 49% và 155%.

Hơn 30 triệu cổ phiếu của Xây lắp Trường Sơn lên sàn UPCoM ngày 25/6
TSA đặt kế hoạch năm 2024 lãi gấp 2 lần so với năm 2023. Nguồn: TSA.

Kết thúc quý I/2024, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của TSA đạt 69,7 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm 86% doanh thu, tương ứng 60 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận gộp TSA là 9,7 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần trong kỳ của TSA là 2,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1,9 tỷ đồng, tương ứng 7,4% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của TSA là 598,7 tỷ đồng, trong đó: các khoản phải thu ngắn hạn là 207,7 tỷ đồng, chiếm 34,7% tổng tài sản; tài sản cố định là 153,3 tỷ đồng, chiếm 25,6%; tồn kho là 135,7 tỷ đồng, chiếm 22,7%... Ngoài ra, tổng nợ vay của TSA là 97,4 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng nguồn vốn./.