Đây là dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 thông tư gồm: Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (Thông tư số 120); Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (Thông tư số 119); Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (Thông tư số 121); và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96).

Việc bổ sung, sửa đổi một số quy định tại các thông tư này nhằm tháo gỡ một số nút thắt quan trọng, đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán của tổ chức xếp hạng.

Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài được giao dịch không ký quỹ 100% tiền

Theo đó, dự thảo dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung vào Thông tư 120 quy định cho phép giao dịch không ký quỹ 100% tiền của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (NĐTTCNN). Đồng thời, công ty chứng khoán (CTCK) được nhận lệnh giao dịch mua chứng khoán của khách hàng là NĐTTCNN khi tài khoản của khách hàng không đủ 100% giá trị lệnh đặt.

Lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi 4 thông tư hỗ trợ công tác nâng hạng thị trường chứng khoán
Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài dự kiến sẽ được giao dịch không ký quỹ 100% tiền. Ảnh minh họa.
Dự thảo Thông tư quy định, công ty chứng khoán được nhận lệnh giao dịch mua chứng khoán của khách hàng là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khi tài khoản của khách hàng không đủ 100% giá trị lệnh đặt.

Dự thảo cũng quy định, CTCK thực hiện đánh giá năng lực của khách hàng để xác định mức ký quỹ theo thỏa thuận tại hợp đồng ký kết giữa CTCK và khách hàng.

NĐTTCNN thực hiện ký quỹ bằng tiền và thanh toán đầy đủ đối với giao dịch mua chứng khoán. Trường hợp NĐTTCNN thiếu tiền thanh toán, CTCK nơi nhà đầu tư đặt lệnh chịu trách nhiệm thanh toán đối với phần thiếu hụt thông qua tài khoản tự doanh… CTCK thực hiện bán chứng khoán ngay khi chứng khoán về tài khoản tự doanh của mình. Chênh lệch phát sinh từ việc xử lý cho trường hợp này được thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng giữa CTCK và khách hàng.

Bên cạnh đó, theo dự thảo, ngân hàng lưu ký nơi NĐTTCNN mở tài khoản lưu ký chứng khoán chịu trách nhiệm thanh toán số tiền thiếu hụt trong trường hợp xác nhận sai số dư tiền gửi của khách hàng với CTCK dẫn tới thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán.

“Trong trường hợp cần thiết để ổn định thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền tạm ngừng dịch vụ giao dịch không ký quỹ 100% tiền của NĐTTCNN” - Dự thảo quy định.

Dự thảo Thông tư còn sửa đổi, bổ sung Điều 35a “Thanh toán giao dịch mua chứng khoán không ký quỹ 100% tiền của NĐTTCNN” vào sau Điều 35 của Thông tư số 119.

Chẳng hạn như, dự thảo quy định, NĐTTCNN phải có đủ tiền trên tài khoản để thanh toán cho các giao dịch mua chứng khoán của mình trước thời điểm thành viên lưu ký xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Việc bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế của VSDC.

Trường hợp NĐTTCNN không có đủ tiền trong thời hạn theo quy định, nghĩa vụ thanh toán giao dịch mua chứng khoán thiếu tiền của nhà đầu tư được chuyển thành nghĩa vụ thanh toán của CTCK nơi nhà đầu tư đặt lệnh để bù trừ, thanh toán.

Cùng với đó, dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 121. Chẳng hạn như, dự thảo quy định, trường hợp khách hàng mở tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký không phải là thành viên giao dịch, thành viên giao dịch và thành viên lưu ký phải ký hợp đồng thỏa thuận trách nhiệm đảm bảo nguyên tắc thành viên giao dịch chịu trách nhiệm thực hiện lệnh giao dịch, thành viên lưu ký chịu trách nhiệm kiểm tra tỷ lệ ký quỹ tiền, chứng khoán của khách hàng và đảm bảo thanh toán cho khách hàng theo quy định pháp luật…

Dự thảo quy định, CTCK cung cấp dịch vụ giao dịch không ký quỹ 100% tiền của NĐTTCNN có nghĩa vụ thanh toán giao dịch thiếu tiền của khách hàng. Đồng thời, bổ sung quy định: “Cung cấp dịch vụ giao dịch không ký quỹ 100% tiền của NĐTTCNN đối với lệnh mua chứng khoán của chính CTCK nhận lệnh mua hoặc của công ty mà CTCK nhận lệnh mua đang là cổ đông lớn hoặc của công ty mẹ của CTCK nhận lệnh mua”.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định: “Trường hợp CTCK đầu tư vượt quá hạn mức do thực hiện bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn, do hợp nhất sáp nhập hoặc do biến động tài sản, vốn chủ sở hữu của CTCK hoặc tổ chức góp vốn, CTCK phải áp dụng các biện pháp cần thiết để tuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định…”.

Quy định lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh

Cũng tại dự thảo, Thông tư mới dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96. Theo đó, dự thảo quy định rõ, ngôn ngữ thông tin công bố (CBTT) trên thị trường chứng khoán là tiếng Việt và tiếng Anh.

Công ty đại chúng (CTĐC) CBTT bằng tiếng Anh phải bảo đảm chính xác, trung thực, thống nhất với nội dung thông tin công bố bằng tiếng Việt. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt là thông tin gốc để tham chiếu.

Lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi 4 thông tư hỗ trợ công tác nâng hạng thị trường chứng khoán
Thông tư mới sẽ quy định lộ trình các doanh nghiệp phải công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Dự thảo quy định, Sở giao dịch chứng khoán, VSDC cũng phải CBTT bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đồng thời, dự thảo cũng đưa ra lộ trình để CTĐC thực hiện CBTT bằng tiếng Anh.

Cụ thể, công ty niêm yết (CTNY), CTĐC quy mô lớn CBTT định kỳ bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2025 và CBTT bất thường, theo yêu cầu bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2026.

CTĐC không thuộc đối tượng quy định trên sẽ phải CBTT định kỳ bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2027 và CBTT bất thường, theo yêu cầu bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2028./.

Xem toàn bộ dự thảo Thông tư tại đây./.