Theo đó, thông tin tiểu mục hạch toán đi với nghĩa vụ phát sinh và khoản nộp lệ phí môn bài năm 2017 của tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 300 như sau:

Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 được hạch toán tiểu mục 2862. Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 được hạch toán tiểu mục 2863. Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 được hạch toán tiểu mục 2864.

Đồng thời, ứng dụng TMS nâng cấp cho phép hạch toán nghĩa vụ và chứng từ nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo tiểu mục mới như sau:

Mục 2850: Lệ phí sản xuất kinh doanh (..., lệ phí môn bài từ 2017). Tiểu mục 2862: Lệ phí môn bài mức (bậc) 1; Tiểu mục 2863: Lệ phí môn bài mức (bậc) 2; Tiểu mục 2864: Lệ phí môn bài mức (bậc) 3.

Để tránh nhầm lẫn cho người nộp thuế, ứng dụng nộp thuế điện tử E-tax nâng cấp cập nhật lại tên tiểu mục hạch toán thuế môn bài theo quy định cũ vào mục 1800 Thuế môn bài (Từ năm 2016 trở về trước). Cụ thể tiểu mục 1801: Thuế môn bài bậc 1; Tiểu mục 1802: Thuế môn bài bậc 2; Tiểu mục 1803: Thuế môn bài bậc 3; Tiểu mục 1804: Thuế môn bài bậc 4 ; Tiểu mục 1805: Thuế môn bài bậc 5; Tiểu mục 1806: Thuế môn bài bậc 6; Tiểu mục 1849: Thuế môn khác.

Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp sai sót khi ghi nhận lệ phí môn bài năm 2017 theo tiểu mục cũ, cơ quan thuế lập giấy đề nghị điều chỉnh sang tiểu mục mới theo mẫu C1-07/NS gửi Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp sai sót khi ghi nhận khoản nộp cho nợ thuế môn bài năm 2016 trở về trước theo tiểu mục mới, cơ quan thuế lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu sang tiểu mục cũ theo mẫu C1-07/NS gửi Kho bạc Nhà nước.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với các T-VAN nâng cấp ứng dụng đáp ứng hạch toán lệ phí môn bài theo tiểu mục mới, đồng thời có thông báo gửi ngân hàng thương mại phối hp thu để đảm bảo hạch toán đúng tiểu mục khi thực hiện thu NSNN tại quầy.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã phi hợp với KBNN thống nhất nội dung hướng dẫn các địa phương về phương pháp hạch toán lệ phí môn bài./.

Đức Minh