Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo tinh thần Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Sẽ đề xuất mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân
Ảnh minh họa.

Theo cử tri tỉnh Hậu Giang, khi thực hiện Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân thì Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhưng hiện nay Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/8/2023.

Bộ Tài chính cho biết, việc triển khai xây dựng, sửa đổi chính sách quy định về kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã được Bộ Tài chính phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai từ cuối năm 2022.

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Báo cáo số 584/BC-MTTQ-BTT ngày 28/10/2022 về đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách về tài chính phục vụ nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có đề xuất sửa đổi chế độ này. Tuy nhiên chưa thống kê, đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách; căn cứ đề xuất các nội dung, mức chi mới.

Đồng thời, đến nay đã có nhiều văn bản mới liên quan đến nội dung này, cụ thể: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 đã được Quốc hội thông qua; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 15/8/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Vì vậy, Bộ Tài chính đã phối hợp, đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan (Bộ Nội vụ, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam) rà soát, bổ sung thông tin làm căn cứ đề xuất các nội dung, mức chi mới, bảo đảm phù hợp với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Đến nay Bộ Tài chính chưa nhận được ý kiến phản hồi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi có đề xuất cụ thể của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ khẩn trương dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí về thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc cấp kinh phí cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương trước khi ban hành theo thẩm quyền./.