Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên

Tại lĩnh vực chi thường xuyên, Bộ Tài chính đặt ra chỉ tiêu thực hiện đó là, tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước (NSNN) để giảm tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi NSNN. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên và sử dụng vốn đầu tư công
Công chức Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi các nguồn vốn ngân sách. Ảnh: KBNN

Một chỉ tiêu hết sức quan trọng được Bộ Tài chính đặt ra để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 đó là triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên được NSNN giao (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để ưu tiên tăng chi đầu tư phát triển, hướng tới mục tiêu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi NSNN, trong tổ chức thực hiện phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%. Đồng thời, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác và phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19, dành nguồn phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu tiết kiệm trong quản lý, sử dụng nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dụng trùng lặp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện. Kiên quyết thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị khoa học và công nghệ công lập gắn với trách nhiệm giải trình, chịu sự đánh giá độc lập và từng bước thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, đấu thầu và cơ chế khoán kinh phí đến sản phẩm cuối cùng phù hợp với định hướng mục tiêu, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đưa ra chỉ tiêu tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ NSNN cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020. Hoàn thành việc giao quyền tự chủ toàn diện cho các đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021; có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính.

Giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra để thực hiện các chỉ tiêu này là thực hiện nghiêm các quy định của Luật NSNN trong tất cả các khâu: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí NSNN.

Bên cạnh đó tiếp tục tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc trong ngành Tài chính…, qua đó tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, đi lại, ăn ở của đại biểu.

Thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ trong dự toán, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản. Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính sử dụng kinh phí NSNN chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về quyết toán NSNN của đơn vị mình và có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí NSNN cho đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc quyết toán chi NSNN không có khối lượng, không đủ thủ tục, sai nôi dung, phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp chi sai quy định.

Kiên quyết loại bỏ các dự án không thực sự cần thiết, kém hiệu quả

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư trực thuộc cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14. Thực hiện tiết kiệm từ lập, phê duyệt chủ trương đầu tư. Chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công. Đảm bảo 100% các dự án có đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đảm bảo phân bổ vốn đầu tư NSNN hàng năm phù hợp với quy định. Ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư… Sau khi bố trí vốn đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, nếu còn nguồn mới bố trí cho các dự án khởi công mới.

Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán, có chế tài xử lý đối với các cơ quan, đơn vị chậm quyết toán dự án hoàn thành. Đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Trong lĩnh vực này, ngoài việc yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư thuộc Bộ Tài chính triển khai hiệu quả các quy định tại các nghị quyết, chỉ thị của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Tài chính yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua đổi mới cơ chế phân bổ và quản lý sử dụng vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Tập trung vốn để hoàn thành các công trình trọng điểm, các công trình hoàn thành quyết toán và xây dựng xong.

Đối với các dự án mới, chỉ tập trung những công trình thực sự cần thiết, cấp bách phải đầu tư đã đủ hồ sơ thủ tục và điều kiện để thực hiện.

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu cần tăng cường đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu. Tập trung chỉ đạo, xử lý ngay các dự án sử dụng vốn nhà nước lãng phí, kém hiệu quả, làm rõ và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Rà soát chặt chẽ kế hoạch sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Kiên quyết loại bỏ các dự án không thực sự cần thiết, kém hiệu quả.