tổng cục thuế

Theo đó, việc nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML đáp ứng thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc 6 loại tờ khai: Tờ khai quyết toán thuế TNCN: mẫu số 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 02/KK-BHDC, 02/KK-XS; tờ khai quyết toán thuế TNDN: mẫu số 03/TNDN; tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài: mẫu số 02/NTNN, 04/NTNN;

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên: số 02/TAIN; tờ khai quyết toán phí, lệ phí: mẫu số 02/BVMT, 02/PHLP; tờ khai quyết toán đối với hoạt động khai thác dầu khí: mẫu số 02/TAIN-DK, 02/TNDN-DK; tờ khai quyết toán đối với hoạt động sản xuất thủy điện: mẫu số 03A/TĐ-TAIN.

Việc nâng cấp cũng nhằm đáp ứng Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai thuế giá trị gia tăng: mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT.

Đáp ứng quy trình Cấp MST người phụ thuộc, nâng cấp đọc tờ khai; đáp ứng thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài: mẫu số 01/NTNN); đáp ứng thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 03/TNDN, 02/TNDN, 04/TNDN); đáp ứng công văn 4311/TCT-DNL của Tổng cục Thuế (Tờ khai sổ xố điện toán: mẫu số 03/LNCL-XSĐT và các phụ lục).

Tổng cục Thuế nâng cấp đọc thông báo thuế, đăng ký thuế định dạng XML về thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK; về thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ qua tổ chức T-VAN; đăng ký thuế dành cho NNT nộp hồ sơ qua tổ chức T-VAN; Đăng ký thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK.

Tổng cục Thuế cập nhật, sửa lỗi ứng dụng iTaxviewer 1.0.5 gồm: Nâng cấp hỗ trợ chức năng hiển thị mẫu giấy nộp tiền theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính; cập nhật sửa lỗi ứng dụng khi in tờ khai định dạng XML (hỗ trợ in tờ khai theo đúng định dạng khổ giấy).

Minh Đức