bh

CSDLQG quốc gia về bảo hiểm bao gồm 9 nhóm thông tin về cá nhân và quá trình đóng hưởng các loại hình BHXH. Ảnh minh họa: BHXH Việt Nam

Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm của công dân

Nghị định nêu rõ, Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về bảo hiểm là CSDLQG lưu trữ thông tin về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp (TN) và thông tin về y tế, an sinh xã hội được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm của công dân. Đây là cơ sở dữ liệu của Chính phủ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về bảo hiểm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

CSDLQG về bảo hiểm được xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương; được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời ngay sau khi các thủ tục hành chính, nghiệp vụ có liên quan đã hoàn thành...; được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin.

Nghị định số 43/2021/NĐ-CP có ý nghĩa quan trọng, đây là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác, sử dụng và quản lý CSDLQG về bảo hiểm để phục vụ công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân. Đồng thời, hệ thống này góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực BHXH, là một trong những nền tảng quan trọng trong xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới một chính phủ kiến tạo, phục vụ, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

CSDLQG quốc gia về bảo hiểm bao gồm 9 nhóm thông tin, trong đó các nhóm thông tin về BHXH, BHYT, BHTN là những dữ liệu gốc. Cụ thể 9 nhóm thông tin bao gồm: dữ liệu cơ bản cá nhân; thông tin liên hệ của công dân; nhóm thông tin về hộ gia đình; thông tin về BHXH, về BHYT, BHTN; nhóm thông tin về người sử dụng lao động; nhóm thông tin cơ bản về y tế; nhóm thông tin về an sinh xã hội.

Cơ sở dữ liệu được dùng chung cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân

Theo Nghị định 43/2021/NĐ-CP, CSDLQG về bảo hiểm được dùng chung cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Cụ thể, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về BHXH, việc làm và an sinh xã hội; Bộ Y tế khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế bao gồm cả các thông tin, dữ liệu về BHYT; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng….

Cơ quan, tổ chức và cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình; thông tin cá nhân của người khác nếu được người đó đồng ý, theo quy định của pháp luật.

Chính phủ giao BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản CSDLQG về bảo hiểm, có trách nhiệm chủ trì xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác, sử dụng và chia sẻ CSDLQG về bảo hiểm. Việc kết nối, chia sẻ thông tin phải đảm bảo bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao BHXH Việt Nam rà soát các quy định, thủ tục trong lĩnh vực BHXH, BHTN và BHYT để đơn giản hóa giấy tờ cá nhân trên cơ sở sử dụng dữ liệu từ CSDLQG về bảo hiểm.

Về cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu, cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu từ CSDLQG về bảo hiểm qua: Cổng dữ liệu quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và các hình thức khác do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Khi khai thác, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền trích xuất thông tin của mình trong CSDLQG về bảo hiểm. Dữ liệu trích xuất được ký số của BHXH Việt Nam và có giá trị như văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Đồng thời, cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung cấp các giấy tờ liên quan nếu đã khai thác được thông tin của cá nhân từ CSDLQG về bảo hiểm./.

Mai Lâm