Cổ phiếu CKG bị cảnh báo, CIC Group sẽ khắc phục như thế nào?
Dự án Khu đô thị lấn biển Tây Bắc đang được CIC Group triển khai.

Trong văn bản gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để giải trình, phía CKG cho biết, vào ngày 29/6/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHCĐ) lần 1 được tổ chức nhưng tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ để tiến hành đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Sau đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) CKG đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 29/6/2023 về việc triệu tập đại hội lần 2 (26/7/2023).

Trước ngày khai mạc đại hội lần 2, CKG có nhận được đơn ứng cử, đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và thư bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của 5 nhóm cổ đông.

Ngày 21/7/2023, HĐQT đã tiến hành họp để xem xét một cách cẩn trọng các văn bản yêu cầu của 5 nhóm cổ đông trên và HĐQT đã ban hành Nghị quyết 13/NQ-HĐQT ngày 21/7/2023 về kết quả xem xét thư bãi nhiệm và đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Công ty đã công bố thông tin đầy đủ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE và trên website. Đồng thời, HĐQT đã có công văn trả lời cho 5 nhóm cổ đông trên theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 26/7/2023, CKG thực hiện tổ chức đại hội lần 2 và tỷ lệ cổ phần tham dự đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp. Tuy nhiên, tại đại hội lần 2 kết quả biểu quyết của cổ đông (và đại diện cổ đông) có mặt và tham gia biểu quyết không đạt tỷ lệ thông qua nên không thể tiến hành.

Vì vậy, đại hội lần 2 không thông qua được danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.

“Từ đó gây ra nhiều khó khăn, chậm trễ trong việc tìm kiếm, lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với các công ty kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC bán niên 2023 và kịp thời công bố thông tin theo quy định” - CIC Group nêu.

Nói về biện pháp khắc phục hậu quả, theo Chủ tịch HĐQT CIC Group Trần Thọ Thắng, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 31/8/2023 về việc tạm thời lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán được cơ quan nhà nước chấp thuận để soát xét BCTC bán niên và kiểm toán năm 2023, công ty kiểm toán được tạm thời lựa chọn sẽ được báo cáo và xin ý kiến quyết định tại ĐHCĐ gần nhất.

Đến ngày 12/9/2023, CKG đã gửi công văn về việc đề nghị gửi hồ sơ năng lực và báo giá dịch vụ kiểm toán năm 2023 đến 30 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Trong các hồ sơ năng lực và thư chào giá dịch vụ kiểm toán cho năm 2023 của cả tập đoàn (bao gồm công ty mẹ và công ty con, liên kết) của 5 công ty kiểm toán chỉ có Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đáp ứng được điều kiện về giá dịch vụ (giá thấp nhất) và thời gian kiểm toán và phát hành báo cáo (kịp tiến độ công bố thông tin theo quy định).

HĐQT CIC Group đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/9/2023 về việc tạm chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và BCTC kiểm toán năm 2023.

Ngày 26/9/2023, CIC Group đã thực hiện ký Hợp đồng kiếm toán số 277/2023/HĐKT-AFCVN với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.

“Công ty đang tập trung toàn lực để phục vụ công tác kiểm toán BCTC, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để hoàn thành soát xét BCTC bán niên 2023 trong thời gian sớm nhất và đồng thời công bố thông tin theo đúng quy định" - phía CIC Group cho hay.