Đó là thông tin tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức, sáng 5/8/2022.

Đã phân bổ 30.000 tỷ đồng ngân sách cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phúc Nguyên

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, tính đến tháng 7/2022, cả nước đã có 5.813/8.227 xã (70,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 2,4% so với cuối năm 2021. Trong đó, có 803 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng 300 xã so với cuối năm 2021 và 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 51 xã so với cuối năm 2021; có 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 41 đơn vị so cuối năm 2021 (chiếm khoảng 39,2% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước); 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đã phân bổ 30.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Sản phẩm OCOP từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường, được người dân tín nhiệm. Ảnh: Phúc Nguyên

Về phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 (bao gồm kề hoạch vốn năm 2021 chuyển sang), ở cấp trung ương, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 3.000 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp.

Hiện nay, Bộ NN&PTNT đã có văn bản dự kiến phương án phân bổ 9.632 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương còn lại của chương trình giai đoạn 2021 - 2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Ở cấp địa phương, đến hết tháng 7/2022 đã có 40/51 địa phương trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương được giao, trong đó, có 28 địa phương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư để tổ chức thực hiện; 9 địa phương đã có nghị quyết của HĐND tỉnh, đang thực hiện rà soát để giao kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc; 3 địa phương đã trình HĐND cấp tỉnh. Còn 11/51 địa phương đang trong quá trình xây dựng nghị quyết và dự kiến trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong tháng 8/2022.

Về kết quả thực hiện Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm), trong tổng số 8.340 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của 4.273 chủ thể, có 65,5% sản phẩm 3 sao, 33,3% sản phẩm 4 sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm 5 sao.

Về giai đoạn 2021 - 2025, Bộ NN&PTNT cho biết, chương trình nông thôn mới đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025: phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

So với giai đoạn 2016 - 2020, chương trình giai đoạn 2021 - 2025 đã bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cấp xã, huyện; tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và cấp thôn đạt chuẩn 2 nông thôn mới.

Chương trình giai đoạn 2021- 2025 cũng để cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 25, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cho từng vùng, miền, làm cơ sở để các địa phương xác định mục tiêu cụ thể và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương có liên quan cơ bản hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2025.