Về lợi nhuận của 19 doanh nghiệp nhà nước kể trên, chỉ có Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có lỗ đột biến do nguyên nhân khách quan (không được tăng giá điện).

Còn lại, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022 của 18 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 39.219 tỷ đồng (bằng 173% kế hoạch và bằng 117% so với năm 2021).

Doanh thu năm 2022 của 19 doanh nghiệp nhà nước vượt 33% năm ngoái
Thông tin về tình hình kinh doanh của các tập đoàn nhà nước vừa được chia sẻ tại Hội nghị tổng kết CMSC diễn ra hôm 15/12. Ảnh. T.N

Trong đó, 15/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 17/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 16/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước.

Về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2022, sau 4 năm chuyển về CMSC quản lý vốn, có 41 dự án nhóm A, 125 dự án nhóm B đã được các tập đoàn, tổng công ty thuộc CMSC phê duyệt/triển khai thực hiện/hoàn thành đầu tư.

Trong năm 2022 đã có 14 doanh nghiệp thực cổ phần hóa, thoái vốn (6 tập đoàn, tổng công ty và 8 công ty con) với tổng giá trị thu về cho nhà nước là 23.003 tỷ đồng (thặng dư 8.254 tỷ đồng, gấp 1,56 lần giá trị sổ sách).

Về hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa hiệu quả hơn, 90% doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh cao, vốn điều lệ và nộp ngân sách đều tăng, ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) trung bình 3 năm sau cổ phần hoá đạt 15,4%, tăng cao so với trung bình 12,4% của giai đoạn trước đó.

Tình hình kinh doanh của một số doanh nghiệp có tăng trưởng cao

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 543.103 tỷ đồng (bằng 137% kế hoạch và 142% so với năm 2021), lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 79.462 tỷ đồng (bằng 319% kế hoạch và 154% so với năm 2021).

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX): Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 270.000 tỷ đồng (bằng 113% kế hoạch và 160% so với năm 2021), tổng doanh thu công ty mẹ ước đạt 210.000 tỷ đồng (bằng 117% kế hoạch và 189% so với năm 2021).

Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem): Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 52.287 tỷ đồng (bằng 115% kế hoạch và 121% so với năm 2021); lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.015 tỷ đồng (bằng 330% kế hoạch và 348% so với năm 2021).

Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV): Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 165.886 tỷ đồng (bằng 126% kế hoạch và 120% so với năm 2021), lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.500 tỷ đồng (bằng 129% kế hoạch).

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC): Tổng doanh thu công ty mẹ ước đạt 5.015 tỷ đồng (bằng 124% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 2.176 tỷ đồng (bằng 417% kế hoạch và 1162% so với năm 2021).