Hà Nội: Miễn, giảm tiền thuê đất một số lĩnh vực
Các địa biểu bấm nút thông qua nghị quyết. Ảnh: NNK

Trước đó, ngày 3/7, UBND TP. Hà Nội đã có Báo cáo giải trình, tiếp thu một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố về thông qua mức miễn, giảm tiền thuê đất theo danh mục lĩnh vực và khu vực ưu đãi đối với một số hoạt động xã hội hóa tại thành phố Hà Nội. Trong đó, nêu rõ đánh giá tác động của chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại thành phố Hà Nội.

Cụ thể, từ thời điểm UBND thành phố ban hành Quyết định số 11/2015/QĐUBND đến ngày 31/5/2023, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã ban hành 131 quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo chính sách khuyến khích xã hội hóa, với số tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 5.230 tỷ đồng.

Việc thực hiện chính sách ưu đãi về tiền thuê đất theo chính sách xã hội hóa trong thời gian vừa qua đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho các chủ đầu tư dự án xã hội hóa tập trung đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng quy mô dự án đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Do đó, thành phố thu hút ngày càng nhiều chủ đầu tư tham gia thực hiện dự án trong lĩnh vực xã hội hóa, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, thực tế triển khai Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND thành phố gặp một số vướng mắc.

Thứ nhất, việc giải quyết ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất cần có văn bản xác nhận của cơ quan chuyên ngành về việc đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tuy nhiên, các quy định của Trung ương không quy định về thủ tục hành chính xác nhận nội dung này.

Thứ hai, việc áp dụng quy định xử lý chuyển tiếp trong giải quyết ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều II Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, hiện nay đã đến thời hạn rà soát mức miễn, giảm tiền thuê đất theo lĩnh vực và khu vực, do vậy, cần thiết rà soát nhóm lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa để sửa đổi chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, đồng thời rà soát tổng thể các quy định, chính sách khuyến khích xã hội hóa và tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố để sửa đổi, thay thế Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND thành phố, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp chủ trương, chính sách của thành phố...

Tại kỳ họp thứ mười hai, trên cơ sở Tờ trình và Báo cáo giải trình của UBND TP. Hà Nội, các đại biểu HĐND thành phố đã cho ý kiến thảo luận và thống nhất các căn cứ, nội dung UBND thành phố nêu trong báo cáo giải trình đã bảo đảm cơ sở pháp lý, đúng luật.

Vì vậy, HĐND thành phố quyết nghị thông qua mức miễn, giảm tiền thuê đất theo danh mục lĩnh vực và khu vực ưu đãi đối với các hoạt động trong lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại TP. Hà Nội; đồng thời, giao UBND thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết.

Định kỳ 3 năm, UBND thành phố rà soát, báo cáo HĐND thành phố thông qua mức miễn, giảm tiền thuê đất sửa đổi theo lĩnh vực và khu vực ưu đãi (nếu có)./.