Hà Nội tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên chế viên chức
Hà Nội tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên chế viên chức. Ảnh: TL

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng. Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị nói chung và khối các cơ quan nhà nước TP. Hà Nội nói riêng; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố theo tinh thần Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022, của Bộ Chính trị.

Qua đó, hoàn thành chỉ tiêu tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giai đoạn 2022 - 2026, theo quyết định của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương. Đến năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức của khối các cơ quan nhà nước TP. Hà Nội có số lượng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kế hoạch đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt các nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sang tự chủ tài chính giai đoạn 2022 - 2025; tiếp tục thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội...

Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023 đến hết ngày 31/12/2030. Nghị định do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký bao gồm 4 chương 21 Điều, có nhiều nội dung quan trọng như: quy định về các nhóm đối tượng tinh giản biên chế, những đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế, các chính sách tinh giản biên chế, cách xác định thời gian và tiền lương để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế, nguồn kinh phí thực hiện...