Trả lời: Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015 /TT-BTC ngày 15/6/2015), tiết g.7, khoản 2, Điều 2 thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì khoản tiền học phí (theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông) trả cho con người lao động là người nước ngoài, hưởng lương tại Việt Nam, được ghi rõ trong hợp đồng lao động hoặc quy chế của công ty (bao gồm cả trường hợp công ty mẹ ở nước ngoài chi trả thông qua công ty tại Việt Nam) thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động./.