chi cục thuế tp.huế

Danh sách hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán được công khai tại trụ sở cơ quan hành chính địa phương. Ảnh: Nhật Minh.

Theo hướng dẫn của dự thảo thông tư, chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ số lượng, quy mô kinh doanh của các hộ kinh doanh trên địa bàn để quyết định thành lập hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn theo đề nghị của chi cục trưởng chi cục thuế.

Dự thảo thông tư cũng ghi rõ, hội đồng tư vấn thuế được thành lập và hoạt động trong thời hạn tối đa không quá 5 năm.

Ngoài ra, hội đồng tư vấn thuế được thành lập lại, hoặc bổ sung, thay thế thành viên của hội đồng trong một số trường hợp cụ thể như:

Thành lập lại hội đồng tư vấn thuế khi hội đồng tư vấn thuế hết nhiệm kỳ; bổ sung, thay thế các thành viên của hội đồng khi các thành viên là cán bộ, công chức cấp xã, phường không còn giữ chức vụ, chức danh; hoặc đã thôi không công tác tại địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi tư vấn của hội đồng.

Hội đồng tư vấn thuế xã, phương, thị trấn cũng có thể được thành lập lại khi bổ sung thêm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để phù hợp với số lượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động hoặc thay thế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nghỉ kinh doanh tại địa bàn xã, phường, thị trấn.

Các trường hợp thay đổi khác liên quan đến thành phần hội đồng tư vấn thuế do chi cục trưởng chi cục thuế đề xuất.

Cũng theo hướng dẫn của dự thảo thông tư, thủ tục thành lập hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn thì Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn đề xuất, giới thiệu và gửi danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế cho chi cục thuế. Chi cục thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo danh sách để mặt trận tổ quốc phường, xã, thị trấn lựa chọn.

Chi cục trưởng chi cục thuế căn cứ thành phần và danh sách tham gia hội đồng tư vấn thuế đề nghị chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập hội đồng tư vấn thuế theo quy định./.

Nhật Minh