Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (Luật Đấu thầu); Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Nghị định 24); Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Y tế đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu.

Như vậy, quy định của pháp luật về đấu thầu đối với thuốc, thiết bị y tế đã được ban hành kịp thời, đầy đủ, thống nhất và đồng bộ.

Hướng dẫn mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế
Bộ Y tế hướng dẫn việc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Ảnh: Văn Nam.

Bộ Y tế cũng nêu rõ, liên quan đến các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong việc thực hiện Luật Đấu thầu, Nghị định 24 và các thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn.

Để bảo đảm việc mua sắm thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế không bị gián đoạn, các cơ quan, đơn vị có thể thực hiện như sau:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đàm phán giá với số lượng tùy chọn mua thêm tối đa 30% khối lượng của hạng mục tương ứng nêu trong hợp đồng. Trong trường hợp này, giá gói thầu không bao gồm giá trị của phần dự kiến mua thêm; việc áp dụng tùy chọn mua thêm thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 39 Luật Đấu thầu và Nghị định 24.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm này để mua sắm cho các năm tiếp theo theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định 24. Trong trường hợp này, văn bản trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải dự kiến dự toán mua sắm cho các năm sau làm cơ sở lập giá gói thầu;

Tổ chức lựa chọn nhà thầu với thời gian thực hiện hợp đồng dài hơn 1 năm theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 37 và khoản 3 Điều 39 Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nguồn vốn có thể được xác định trên cơ sở dự toán mua sắm của năm ngân sách và dự kiến dự toán mua sắm của các năm ngân sách tiếp theo.

Đối với đấu thầu mua sắm vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế: Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT và Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với đấu thầu mua sắm thuốc: Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2024/TT-BYT, Thông tư số 05/2024/TT-BYT và Thông tư số 07/2024/TT- BYT của Bộ Y tế.

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong việc thực hiện Thông tư số 04/2024/TT-BYT, Thông tư số 05/2024/TT-BYT và Thông tư số 07/2024/TT-BYT, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Y tế để được hướng dẫn.

Cũng tại văn bản này, Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế công lập được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 07/2024/TT-BYT.