Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh

Hướng dẫn cụ thể về Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) tỉnh, Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, đối với đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị kế toán trực thuộc, báo cáo tài chính (BCTC) theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT – BTC (TT 107) của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế hoán hành chính, sự nghiệp và báo cáo bổ sung thông tin tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT – BTC (TT 99) của Bộ Tài chính hướng dẫn lập BCTC tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. Báo cáo cung cấp thông tin tài chính (TTTC) về tài sản cố định hữu hình và vô hình trang bị cho đơn vị theo mẫu quy định.

Kho bạc Nhà nước hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2022

Kho bạc Nhà nước hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2022. Ảnh minh họa

Đối với đơn vị dự toán cấp I có đơn vị kế toán trực thuộc, BCTC tổng hợp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính theo hướng dẫn tại TT 99. Báo cáo cung cấp TTTC về tài sản cố định hữu hình và vô hình trang bị cho đơn vị theo mẫu quy định tổng hợp từ số liệu do các đơn vị trực thuộc theo dõi, quản lý.

KBNN cũng lưu ý, các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn địa phương không phải gửi Báo cáo cung cấp CTTTC cho KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn.

Đơn vị dự toán cấp I là các ban quản lý dự án (BQLDA) sử dụng vốn đầu tư công (ĐTC) và không có đơn vị kế toán cấp trên lập Báo cáo cung cấp TTTC gồm: BCTC thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/2019/TT – BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho BQLDA sử dụng vốn ĐTC, Báo cáo cung cấp TTTC về tài sản cố định hữu hình và vô hình trang bị cho đơn vị theo mẫu quy định.

Đơn vị dự toán cấp I khác có quy định riêng về lập BCTC hoặc BCTC tổng hợp (hợp nhất) là các đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách… áp dụng quy định riêng về lập BCTC hoặc BCTC tổng hợp lập Báo cáo cung cấp TTTC gồm: BCTC hoặc BCTC tổng hợp được lập theo hướng dẫn tại Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị.

KBNN cũng lưu ý, các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn địa phương không phải gửi Báo cáo cung cấp TTTC cho KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn.

Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình, giải thể, chấm dứt hoạt động trong năm tài chính 2022 không phải gửi Báo cáo cung cấp TTTC cho KBNN cấp tỉnh. Các đơn vị mới sau khi chia tách, hợp nhất có trách nhiệm lập Báo cáo cung cấp TTTC gửi KBNN cấp tỉnh theo hướng dẫn tại công văn này.

Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện

Với việc lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện (THTTTCH), KBNN cấp tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn KBNN cấp huyện trực thuộc hướng dẫn các đơn vị lập, gửi Báo cáo cung cấp TTTC; tiếp nhận, kiểm tra Báo cáo cung cấp TTTC và tổng hợp, lập Báo cáo THTTTCH, Báo cáo bổ sung thông tin tài chính huyện theo hướng dẫn tại mục này.

Riêng trường hợp KBNN cấp tỉnh làm nhiệm vụ của KBNN cấp huyện (sáp nhập/giải thể phòng giao dịch, KBNN cấp huyện), KBNN tỉnh hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập, gửi Báo cáo cung cấp TTTC cho KBNN cấp tỉnh theo hướng dẫn tại công văn này. KBNN cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra Báo cáo cung cấp TTTC; tổng hợp, lập, gửi Báo cáo THTTTCH và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính huyện theo hướng dẫn tại công văn này.

Kho bạc Nhà nước hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2022
Công chức KBNN đang thực hiện tổng hợp BCTCNN. Ảnh: H.T

Về lập Báo cáo cung cấp TTTC, công văn của KBNN hướng dẫn rõ, đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp huyện và chi cục Thuế cấp huyện thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này.

KBNN cũng lưu ý đối với các UBND cấp xã thực hiện chính quyền đô thị lập và gửi báo cáo cung cấp TTTC là BCTC theo hướng tại TT 107 và Báo cáo cung cấp TTTC về tài sản cố định hữu hình và vô hình trang bị cho đơn vị theo mẫu quy định.

UBND cấp xã BCTC theo hướng dẫn tại Thông tư số 70/2019/TT – BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, báo cáo cung cấp TTTC về tài sản cố định hữu hình và vô hình trang bị cho đơn vị theo mẫu quy định.

KBNN cũng lưu ý đối với các UBND cấp xã thực hiện chính quyền đô thị lập và gửi báo cáo cung cấp TTTC là BCTC theo hướng tại TT 107 và Báo cáo cung cấp TTTC về tài sản cố định hữu hình và vô hình trang bị cho đơn vị theo mẫu quy định.

UBND cấp huyện lập Báo cáo cung cấp TTTC là BCTC theo hướng dẫn tại TT 107, Báo cáo bổ sung thông tin tài chính theo hướng dẫn tại TT 99 (trường hợp không có đơn vị kế toán trực thuộc); Báo cáo tài chính tổng hợp theo hướng dẫn tại TT 99 (trường hợp có đơn vị kế toán trực thuộc); Báo cáo cung cấp TTTC về tài sản cố định hữu hình và vô hình trang bị cho đơn vị theo mẫu quy định (trường hợp có đơn vị kế toán trực thuộc, số liệu này được tổng hợp từ số liệu do các đơn vị trực thuộc theo dõi, quản lý).

Ngoài ra, UBND cấp huyện tổng hợp thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng giao huyện theo dõi quản lý; thông tin về tài sản cố định đặc thù được giao quản lý, sử dụng (bao gồm cả cấp xã) tương ứng theo mẫu quy định.

Đối với UBND cấp huyện thực hiện chính quyền đô thị, lập Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính theo hướng dẫn tại TT 99; Báo cáo cung cấp TTTC về tài sản cố định hữu hình và vô hình trang bị cho đơn vị, tổng hợp thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng được giao theo dõi quản lý, các thông tin về tài sản cố định đặc thù được giao quản lý, sử dụng thao các mẫu đã quy định.

KBNN cấp huyện có trách nhiệm báo cáo theo Phụ lục I ban hành kèm theo công văn này.