Khối doanh nghiệp FDI chiếm 69,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước