MSB

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) vừa công bố các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, phục vụ cho đại hội cổ đông ngày 19/4 tới.

Thu nhập bình quân nhân viên MSB đạt 11 triệu đồng/tháng

Theo đó, năm qua, tổng tài sản của ngân hàng đạt 107.115 tỷ đồng, giảm so với năm 2012 và bằng 93% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của Maritime Bank cũng đạt thấp hơn mức kế hoạch là 401 tỷ đồng (kế hoạch của năm là 413 tỷ đồng).

Lý giải về nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra, Maritime Bank cho biết là do tình hình suy thoái kinh tế kéo dài, nhiều khách hàng gặp khó khăn. Ngân hàng cũng phải thận trọng hơn trong việc phân loại và trích lập dự phòng đối với các danh mục tài sản. Riêng năm 2013, ngân hàng cũng đã trích lập dự phòng rủi ro 479,28 tỷ đồng, thực hiện thoái thu nhập một số khoản trái phiếu bị quá hạn lãi.

Năm qua, mặc dù đặt kế hoạch giảm hơn 600 nhân sự, nhưng trên thực tế, số nhân sự của Maritime Bank đã giảm gần 30% (1.343 người), còn 3.536 người. Quỹ lương theo đó cũng giảm mạnh còn 529 tỷ đồng, bằng 72% so với năm 2012. Thu nhập bình quân của người lao động tại Maritime Bank là 11 triệu đồng/người/tháng, theo báo cáo của Ban kiểm soát. Trong khi đó, tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 12,64 tỷ đồng. Năm qua, tỷ lệ cổ tức của Maritime Bank là 7%.

Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng năm qua cũng không đạt kế hoạch với mức 8%. Tỷ lệ nợ xấu năm 2013 tăng lên 2,71% (tương đương 1.244 tỷ đồng) so với mức 2,65% của năm 2012.

Dành đa phần lợi nhuận để trích lập dự phòng rủi ro

Dự đoán tình hình kinh tế năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, ban lãnh đạo Maritime Bank đặt mục tiêu kế hoạch khá thận trọng cho năm nay. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 12,6%, dư nợ xấu dưới 3%. Tổng số lao động sẽ tăng thêm 734 người và mở thêm 32 chi nhánh mới.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2014 của Maritime Bank chỉ ở mức 265 tỷ đồng, bằng 66% so với năm trước. Nguyên nhân là năm nay, ngân hàng dự tính sẽ dành tới gần 800 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro. Điều này cho thấy nỗ lực xử lý các khoản nợ xấu của Maritime Bank. Năm 2014, Maritime Bank dự kiến tập trung triển khai mạnh mẽ các dự án tái cấu trúc, đẩy mạnh thu hồi nợ quá hạn, nợ khó đòi, tăng cường quản trị rủi ro.

Trong phiên họp đại hội cổ đông sắp tới, Maritime Bank cũng dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc sáp nhập một tổ chức tín dụng vào Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. Theo nội dung tờ trình, Hội đồng quản trị MSB đề nghị cổ đông ủy quyền cho HĐQT MSB chủ động phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Đề án sáp nhập, Hợp đồng Sáp nhập, Điều lệ ngân hàng sau sáp nhập và Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phần và các tài liệu hồ sơ liên quan khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông./.

Hoàng Yến