Theo nội dung văn bản về việc yêu cầu xử lý nợ xấu nêu trên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các bên liên quan đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 42. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 đã được phân công tại Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 và các văn bản chỉ đạo của NHNN có liên quan đến việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 42 trong thời gian Nghị quyết được kéo dài.

Ngân hàng Nhà nước đốc thúc việc xử lý nợ xấu
Từ tháng 6/2022, Quốc hội đã có Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian hiệu lực của Nghị quyết 42 đến hết năm 2023. Ảnh: T.L
Ngân hàng nhọc nhằn trong xử lý nợ xấu với các vụ kiện tụng tại tòa Lên kế hoạch cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu Ngân hàng Nhà nước “thúc” các ngân hàng đẩy nhanh gói 2% lãi suất

Tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài và VAMC cũng phải tăng cường phối hợp trong việc triển khai các hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu đối với các khoản nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt và mua theo giá thị trường, nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 42.

Mặt khác, VAMC và các TCTD cũng được yêu cầu tiếp tục nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về nợ xấu theo Nghị quyết số 42, kết quả xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 42…; kịp thời báo cáo NHNN và các đơn vị có liên quan các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý liên quan đến triển khai xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 trong thời gian Nghị quyết được kéo dài.

Một số điểm đáng quan tâm khi thực hiện Nghị quyết 42 kéo dài

NHNN yêu cầu VAMC và các TCTD tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, tòa án các cấp và các cơ quan liên quan để thực thi có hiệu quả các chính sách tại Nghị quyết số 42, đặc biệt là các chính sách về thu giữ tài sản đảm bảo (Điều 7), áp dụng thủ tục rút gọn trong tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm tại Tòa án (Điều 8).

Một số nội dung đáng quan tâm khác còn có thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm (Điều 12, Điều 15), các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng tài sản bảo đảm, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Điều 9, Điều 15).