Theo kết quả kinh doanh hợp nhất, Nhựa An Phát Xanh đạt doanh thu thuần quý II/2021 là 3.265 tỷ đồng, tăng 80,3%; doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đạt 5.548 tỷ đồng, tăng 64%.

Lợi nhuận sau thuế quý II/2021 đạt gần 93 tỷ đồng, tăng 25,7% (so với cùng kỳ); lũy kế đạt 182 tỷ đồng, tăng 32,8%.

Lợi nhuận và doanh thu tăng mạnh, nhưng dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của công ty này trong nửa đầu năm 2021 âm 57,6 tỷ đồng, mặc dù cùng kỳ năm trước dương 391 tỷ đồng.

Về hoạt động của riêng công ty mẹ, theo báo cáo tài chính riêng quý II/2021 của Nhựa An Phát Xanh, doanh thu thuần quý II ghi nhận mức 1.242,7 tỷ đồng, tăng 19,3%; doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đạt 2.396 tỷ đồng, tăng 12,6%.

Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ quý II/2021 đạt 53,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,56% so với quý II năm trước; nhưng lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng giảm 4,2%, đạt 87,9 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của riêng công ty mẹ ghi nhận mức âm 131,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 543 tỷ đồng.

Dòng tiền âm chủ yếu trong nửa đầu năm 2021 âm chủ yếu do công ty phải dồn tiền nhiều hơn cho hàng tồn kho. Giá trị hàng tồn kho tại ngày 30/6/2021 ghi nhận mức 531 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với thời điểm đầu năm.

Trong nửa đầu năm 2021, Nhựa An Phát Xanh đã thực hiện đợt phát hành tăng vốn và vốn điều lệ của công ty mẹ đã tăng từ 2.218 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên 2.968 tỷ đồng vào giữa năm. Trong giai đoạn này, vốn chủ sở hữu công ty mẹ cũng tăng từ 3.298 tỷ đồng lên 4.414 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tại báo cáo tài chính hợp nhất đã tăng từ mức 4.024 tại thời điểm đầu năm lên 5.212 vào giữa năm 2021./.

Chí Tín