Đây là nội dung trong văn bản Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh về quy cách xây dựng hàng rào cứng tại khu phi thuế quan thuộc các khu kinh tế cửa khẩu, sau khi đã có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương.

Cụ thể theo Bộ Tài chính, tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu quy định: "Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu là khu vực địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng (trừ khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh), có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan, có cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa và phương tiện ra vào khu".

Như vậy, mục đích của "hàng rào cứng" của Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg nêu trên là nhằm đảm bảo ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài (các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và với nội địa).

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền chủ động trong việc xây dựng hàng rào, bảo đảm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và sự vận hành, hoạt động của khu phi thuế quan theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo một số nguyên tắc.

Cụ thể, về quy cách, tiêu chuẩn xây dựng rào cứng: Hàng rào cứng được xây dựng bằng chất liệu đảm bảo nguyên tắc ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh để đảm bảo yêu cầu kiểm soát, kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Nguồn kinh phí xây dựng hàng rào cứng: Thực hiện theo đề án xây dựng khu kinh tế cửa khẩu (trong đó có khu phi thuế quan) được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác./.

N.P